شناسه : 1469749
بمناسبت برگزاری شازدهمین انتخابات شوراهای دانش آموزی مدارس خاتم

بازدید مسئولین خاتم ازانتخابات شورای دانش آموزی هنرستان کاردانش ام البنین


همزمان بابرگزاری شانزدهمین انتخابات شوراهای دانش آموزی مدارس خاتم ،جمعی ازمسئولین ادارات این شهرستان ازروندبرگزاری انتخابات شورای دانش آموزی هنرستان کاردانش ام البنین بازدیدکردند
بمناسبت برگزاری شازدهمین انتخابات شوراهای دانش آموزی مدارس خاتم

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم دراین مراسم بخشدارمرکزی،مدیرآموزش وپرورش ودیگرمسئولین خاتم باحضوردرهنرستان کاردانش ام البنین ازنزدیک فرآیندبرگزاری وشرکت دانش آموزان درانتخابات شورای دانش آموزان راموردبررسی قرارداندوازمجریان تقدیرنمودند.گفتنی است درشانزدهمین دوره انتخابات شوراهای دانش آموزی شهرستان خاتم قریب به 2800دانش آموزشرکت وجلوه های سیاسی واجتماعی ومشارکت درفرآیندتصمیم گیری رابه نمایش گذاشتند.

 

 

آدرس کوتاه :