بازدید مسئولین خاتم ازانتخابات شورای دانش آموزی هنرستان کاردانش ام البنین

بازدید مسئولین خاتم ازانتخابات شورای دانش آموزی هنرستان کاردانش ام البنین


بمناسبت برگزاری شازدهمین انتخابات شوراهای دانش آموزی مدارس خاتم

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم دراین مراسم بخشدارمرکزی،مدیرآموزش وپرورش ودیگرمسئولین خاتم باحضوردرهنرستان کاردانش ام البنین ازنزدیک فرآیندبرگزاری وشرکت دانش آموزان درانتخابات شورای دانش آموزان راموردبررسی قرارداندوازمجریان تقدیرنمودند.گفتنی است درشانزدهمین دوره انتخابات شوراهای دانش آموزی شهرستان خاتم قریب به 2800دانش آموزشرکت وجلوه های سیاسی واجتماعی ومشارکت درفرآیندتصمیم گیری رابه نمایش گذاشتند.