بازدید مدیر کل دفتر امورروستایی وشوراهای استانداری ازروستاهای بخش مروست

بازدید مدیر کل دفتر امورروستایی وشوراهای استانداری ازروستاهای بخش مروست