بازدید فرماندار شهرستان خاتم از پروژه عمرانی استخر سرپوشیده مروست

بازدید فرماندار شهرستان خاتم از پروژه عمرانی استخر سرپوشیده مروست