بازدید فرماندار خاتم از پروژه‌های محرومیت زدایی در روستای باغ معدن،

بازدید فرماندار خاتم از پروژه‌های محرومیت زدایی در روستای باغ معدن،