بازدید فرماندار خاتم از مرکز آموزش فنی حرفه ای شهرستان

بازدید فرماندار خاتم از مرکز آموزش فنی حرفه ای شهرستان