بازدید فرماندار خاتم از محل برپایی بیمارستان صحرایی

بازدید فرماندار خاتم از محل برپایی بیمارستان صحرایی