شناسه : 361850
بازدید فرماندار خاتم از عشایر دامپرور منطقه سربره در غرب مروست به روایت تصویر

بازدید فرماندار خاتم از عشایر دامپرور منطقه سربره در غرب مروست به روایت تصویر


تاریخ 21/2/1388
بازدید فرماندار خاتم از عشایر دامپرور منطقه سربره در غرب مروست به روایت تصویر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :