شناسه : 29207915

بازدید فرماندار خاتم از بازسازی میدان دولت


به گزارش روابط عمومی فرماندار خاتم ؛ محمد زاده رحمانی به همراه جمعی دیگر از مسئولین شهرستان از نزدیک از اجرای عملیات بازسازی میدان دولت در شهر هرات بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرماندار خاتم ؛ محمد زاده رحمانی به همراه جمعی دیگر از مسئولین شهرستان از نزدیک از اجرای عملیات بازسازی میدان دولت در شهر هرات بازدید کرد.آدرس کوتاه :