بازدید فرماندار خاتم از اداره جهاد کشاورزی مروست

بازدید فرماندار خاتم از اداره جهاد کشاورزی مروست