بازدید فرماندار به اتفاق نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ازبیمارستان آیت الله خاتمی هرات

بازدید فرماندار به اتفاق نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ازبیمارستان آیت الله خاتمی هرات