بازدید فرماندار از گلخانه سبزی و صیفی شهرستان خاتم

بازدید فرماندار از گلخانه سبزی و صیفی شهرستان خاتم