شناسه : 154179137

بازدید فاضلی فرماندار از پروژه در حال ساخت کیلینیک خاتم


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: فرجام فاضلی بهمراه صادقزاده شهردار خاتم از پروژه در حال ساخت کیلینیک ویژه بیمارستان آیت الله خاتمی بازدید نمود ودر روند اجرای این طرح قرار گرفت.


آدرس کوتاه :