بازدید سرپرست فرمانداری شهرستان خاتم از ایستگاه هواشناسی

بازدید سرپرست فرمانداری شهرستان خاتم از ایستگاه هواشناسی به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم،میربهبودی در بازدید از ایستگاه خودکار و ادوات هواشناسی ، با توضیحات برهانی مدیرکل و قنبری مسئول ایستگاه هواشناسی خاتم، در جریان فعالیت ها، نوع تجهیزات و آمار و داده های این ایستگاه وهمچنین مسائل ومشکلات عمرانی ساختمان اداری قرارگرفت.
ایشان درپایان ازعملکرد ودقت عمل مجموعه هواشناسی استان و شهرستان درپیش بینی خوب واطلاع رسانی به موقع پدیده های جوی وارسال اخطاریه های هواشناسی تقدیر وتشکر نمود