شناسه : 159010465

بازدید سرپرست فرمانداری خاتم از تجهیز کارگاه شرکت ناورود


بازدید میربهبودی سرپرست فرمانداری خاتم به اتفاق معاونت شرکت ساخت وتوسعه راه های استان، بخشدار مروست، رئیس اداره راه وشهرسازی شهرستان از تجهیزکارگاه شرکت ناورود، پیمانکار ساخت باند دوم هرات به هرابرجان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم، میربهبودی سرپرست فرمانداری به همراه رضایی معاونت شرکت ساخت وتوسعه راه های استان، فلاحتی بخشدار مروست، دانشور رئیس اداره راه وشهرسازی از تجهیز کارگاه شرکت ناورود، پیمانکار ساخت باند دوم مسیر هرات به هرابرجان بازدید کردند.
آدرس کوتاه :