شناسه : 147514094

بازدید سرپرست بخشداری مرکزی از پروژه آب رسانی خوانسار


رضا تاج آبادی سرپرست بخشداری مرکزی به همراه رئیس اداره آبفار روستایی شهرستان ودیگرمسئولین از حفرچاه جدیدتامین آب آشامیدنی روستای خوانساربازدید نمود.


آدرس کوتاه :