بازدید سرپرست بخشداری مرکزی از پروژه آب رسانی خوانسار

بازدید سرپرست بخشداری مرکزی از پروژه آب رسانی خوانسار