شناسه : 140771335

بازدید سرپرست بخشداری مرکزی ازدهستان چاهک


تاج آبادی سرپرست بخشداری مرکزی بهمراه اعضای شورای اسلامی روستای چاهک از پروژه های دردست اجرابازدید نمود.

 در ادامه بخشدار مرکزی از روستاهای هاشم آباد چاهک، فیض آباد، شهرداری سفلی که بصورت مشارکتی بین خصوصی و خودیاردر حال زیرسازی وآسفالت است بازدید نمود.

گفتنی است:جاده های مذکور به طول 12 کیلومتر بصورت چیپسیل آسفالت شد


آدرس کوتاه :