بازدید سرپرست بخشداری مرکزی ازدهستان چاهک

بازدید سرپرست بخشداری مرکزی ازدهستان چاهک در ادامه بخشدار مرکزی از روستاهای هاشم آباد چاهک، فیض آباد، شهرداری سفلی که بصورت مشارکتی بین خصوصی و خودیاردر حال زیرسازی وآسفالت است بازدید نمود.

گفتنی است:جاده های مذکور به طول 12 کیلومتر بصورت چیپسیل آسفالت شد