شناسه : 154179026

بازدید سرزده فرماندار شهرسنان خاتم


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم:فرجام فاضلی در بازدید های جداگانه با حضور سرزده درادارات (فرهنگ و ارشاداسلامی،صنعت معدن تجارت،مخابرات،آب و فاضلاب شهری،جهاد کشاورزی) از نزدیک با مراجعین و پرسنل دیدار و در جریان وضعیت انضباط اداری کارکنان و نحوه تکریم ارباب رجوع قرار گرفت وازتلاش های صورت گرفته تشکر نمود.


آدرس کوتاه :