شناسه : 13974340

بازدید سرزده فرماندار خاتم از اداره جهاد کشاورزی شهرستان


زاده رحمانی، فرماندار خاتم امروز صبح به طور سرزده از جهاد کشاورزی شهرستان بازدید نمود و پس از سرکشی از واحدهای این مدیریت، طی نشستی با یزدانی، مدیر جهاد کشاورزی و چند نفر از کارکنان این اداره به بحث و تبادل نظر پیرامون توسعه زیر بخش های مختلف کشاورزی پرداختند. در این دیدار، زاده رحمانی یادآور شد بخش کشاورزی در هرات و مروست فقط در دو بعد زراعت و باغبانی گسترش یافته در صورتی که باید ضمن جلوگیری از توسعه افقی زراعت و باغبانی، به فکر توسعه زیر بخش دام و طیور و همچنین صنایع جانبی و تبدیلی نیز بود. فرماندار خاتم در حاشیه این دیدار، به ترتیب با مهندس صالحی، رئیس اسبق سازمان جهاد کشاورزی استان، مهندس سجادی پور، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و حیدری، مدیر کل حوزه استاندار تماس و در خصوص چگونگی تسریع در پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی رایزنی و تبادل نظر کرد.

زاده رحمانی، فرماندار خاتم امروز صبح به طور سرزده از جهاد کشاورزی شهرستان بازدید نمود و پس از سرکشی از واحدهای این مدیریت، طی نشستی با یزدانی، مدیر جهاد کشاورزی و چند نفر از کارکنان این اداره به بحث و تبادل نظر پیرامون توسعه زیر بخش های مختلف کشاورزی پرداختند.
در این دیدار، زاده رحمانی یادآور شد بخش کشاورزی در هرات و مروست فقط در دو بعد زراعت و باغبانی گسترش یافته در صورتی که باید ضمن جلوگیری از توسعه افقی زراعت و باغبانی، به فکر توسعه زیر بخش دام و طیور و همچنین صنایع جانبی و تبدیلی نیز بود.
فرماندار خاتم در حاشیه این دیدار، به ترتیب با مهندس صالحی، رئیس اسبق سازمان جهاد کشاورزی استان، مهندس سجادی پور، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و حیدری، مدیر کل حوزه استاندار تماس و در خصوص چگونگی تسریع در پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی رایزنی و تبادل نظر کرد.آدرس کوتاه :