بازدید سرزده سرپرست فرمانداری خاتم از ادارات شهرستان

بازدید سرزده سرپرست فرمانداری خاتم از ادارات شهرستان