بازدید سرزده سرپرست فرمانداری خاتم از ادارات بخش مروست

بازدید سرزده سرپرست فرمانداری خاتم از ادارات بخش مروست