شناسه : 158682159

بازدید رئیس هیات اجرایی از محل شعب اخذ رای شهرستان خاتم


به منظور بازدید از محل شعب اخذ رای فرجام فاضلی فرماندار و رئیس هیات اجرایی به اتفاق بخشدار مرکزی از محل تعدادی از شعب اخذ رای شهرستان بازدید و در جریان روند آماده سازی شعب برای حضور حداکثری مردم در روز سرنوشت ساز ملت بازدید نمود.
آدرس کوتاه :