بازدید بخشدار مرکزی از محل جانمایی واقعه غدیر خم

بازدید بخشدار مرکزی از محل جانمایی واقعه غدیر خم