شناسه : 153556176

بازدید بخشدار مرکزی از شرکت تعاونی دهیاران


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: رضا تاج آبادی بخشدار مرکزی خاتم طی دیداری از شرکت تعاونی دهیاران بازدید و با اعضای کارکنان آنان اداره بحث و گفت و گو کرد.


آدرس کوتاه :