شناسه : 337482

بازدید اعضای اتاق طرح و توسعه شهرستان خاتم از گلخانه های شهرستان صدوق


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم اعضای اتاق طرح وتوسعه شهرستان خاتم به همراه مسئولان اداره جهاد کشاورزی وتعدادی از کشاورزان نمونه شهرستان از تعدادی گلخانه ، پرورش اسب و پرورش بلدرچین   شهرستان صدوق بازدیدبعمل آوردند. این بازدید جهت گسترش و تعمیم گلخانه داری در شهرستان خاتم با توجه به پتانسیل بالای بخش کشاورزی منطقه انجام گرفت.  

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم اعضای اتاق طرح وتوسعه شهرستان خاتم به همراه مسئولان اداره جهاد کشاورزی وتعدادی از کشاورزان نمونه شهرستان از تعدادی گلخانه ، پرورش اسب و پرورش بلدرچین  شهرستان صدوق بازدیدبعمل آوردند.این بازدید جهت گسترش و تعمیم گلخانه داری در شهرستان خاتم با توجه به پتانسیل بالای بخش کشاورزی منطقه انجام گرفت.

 

آدرس کوتاه :