بازدید از کارگاههای آموزشی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان خاتم

بازدید از کارگاههای آموزشی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان خاتم


توسط سرپرست فرمانداری خاتم و بخشدار مرکزی انجام گرفت

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم ؛ کارگاه فعال کشت گلخانه ای ،کارگاه فنآوری اطلاعات ، کیف دوز چرمی  ، قالی  تابلوئی و مرغداری صنعتی از جمله کارگاه هایی است که مورد بازدید قرار گرفت.

 سرپرست فرمانداری خاتم دراین بازدید از فعالیتهای مفید این مرکز تقدیر و تشکر کرد و آموزشهای فنی و حرفه ای را در ایجاد اشتغال بسیار موثر دانست.