شناسه : 143530134

بازدید از ساختمان در حال ساخت مروست


بازدید فرماندار خاتم، رئیس اداره راه وشهرسازی و ناظران پروژه از روندساخت ساختمان بخشداری مروست

در این بازدید فاضلی فرماندار خاتم به همراه رئیس اداره راه وشهرسازی ضمن بازدید از پروژه ساخت ساختمان بخشداری بازدید و پیمانکار پروژه توضیحاتی در مورد ادامه ساخت پروژه و همچنین مشکلات موجود دادند.

فاضلی ضمن تاکید برسرعت بخشیدن به روند اجرای پروژه با تماس تلفنی با مسئولان اداره های مربوطه خواستارطراحی و وصل انشعابات مربوطه شدند.


آدرس کوتاه :