بازدید از ساختمان در حال ساخت مروست

بازدید از ساختمان در حال ساخت مروستدر این بازدید فاضلی فرماندار خاتم به همراه رئیس اداره راه وشهرسازی ضمن بازدید از پروژه ساخت ساختمان بخشداری بازدید و پیمانکار پروژه توضیحاتی در مورد ادامه ساخت پروژه و همچنین مشکلات موجود دادند.

فاضلی ضمن تاکید برسرعت بخشیدن به روند اجرای پروژه با تماس تلفنی با مسئولان اداره های مربوطه خواستارطراحی و وصل انشعابات مربوطه شدند.