بازدید از روند آسفالت وزیرسازی جاده کمربندی دهستان چاهک

بازدید از روند آسفالت وزیرسازی جاده کمربندی دهستان چاهک در این بازدید دانشور رئیس اداره راه وشهرسازی توضیحاتی در خصوص روند اجرایی پروژه پرداخت  وبیان داشت: این پروژه به طول 5/5 کیلومتر می باشد که حدود 2 کیلومتر آن آماده آسفالت و ما بقی درحال زیر سازی می باشد.

صباغیان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از مجموعه راه وشهرسازی؛ خواستار سرعت بخشیدن به این پروژه مذکور شد.