شناسه : 153413290

بازدید ازپروژه های آبخیزداری شهرستان خاتم


بازدید محمودی معاون عمرانی فرماندار بهمراه جمعی از مسئولین ادارات شهرستان از پروژه های آبخیزداری شهرستان خاتم صورت پذیرفت.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم: محمودی معاون بهمراه  مسئولین ادارات شهرستان ازپروژه های آبخیزداری دردست اجرای منابع طبیعی ازمحل اعتبارات صندوق توسعه ملی بازدید ودرجریان روندعملیات اجرائی پروژه های بذرکاری، نهال کاری ، بذرپاشی وبندسنگ وسیمان درمرتع بوروئیه خوانسار واقع درحوزه بالادست سدخوانساراین شهرستان قرارگرفت.

یادآور می گردد بیش از1300 هکتار ازعرصه های طبیعی حوزه بالادست سدخوانسار شهرستان خاتم درسال جاری احیاء وغنی سازی می گردد./.


آدرس کوتاه :