بازدید ازطرح دهکده گردشگری روستا بزم توسط عباس برزگر

بازدید ازطرح دهکده گردشگری روستا بزم توسط عباس برزگر


درسفرفرماندار خاتم به شهرستان بوانات انجام گرفت

گفتنی است : عباس برزگر 35ساله کارگر ساده روستای بزم درشهرستان بوانات که به عنوان کارآفرین برتر درصنعت گردشگری توانسته 126لوح سپاس بگیرد و درآمد روزانه اش از روزی سه هزار تومان به 6میلیون تومان برسد .