شناسه : 146296368

بازدیدنیک خواه ازسازمان دامپزشکی کشور از شهرستان خاتم


نیکخواه مسئول پیگیری بیماری های واگیربین انسان و دام سازمان دامپزشکی کشور باتفاق متوسل معاونت اداره دامپزشکی استان ضمن حضور در شهرستان خاتم و بازدید از مناطق مختلف شهرستان در حوزه های شهری وروستایی و تشکیل جلسه با شبکه بهداشت در جریان روند فعالیت های انجام شده در جهت پیشگیری ،کنترل و درمان بیماری ها قرار گرفت

 به گفتگوی روابط عمومی فرمانداری: در این نشست نیکخواه با فاضلی فرماندار خاتم نتیجه اقدامات انجام شده در سطح شهرستان مثبت ارزیابی گردید و مقرر گردید واکسن مورد نیاز شبکه دامپزشکی شهرستان تامین و هیچگونه محدودیتی در این زمینه وجود نداشته باشد.

فاضلی نمود:کلیه ارگانهای شهرستان که مرتبط با این موضوع هستند به وظایف خود عمل تا شاهد بروز این بیماری که ناشی از گاز گرفتگی حیوانات بویژه سگ های ولگرد هست نباشیم
آدرس کوتاه :