بازدیدنیک خواه ازسازمان دامپزشکی کشور از شهرستان خاتم

بازدیدنیک خواه ازسازمان دامپزشکی کشور از شهرستان خاتم به گفتگوی روابط عمومی فرمانداری: در این نشست نیکخواه با فاضلی فرماندار خاتم نتیجه اقدامات انجام شده در سطح شهرستان مثبت ارزیابی گردید و مقرر گردید واکسن مورد نیاز شبکه دامپزشکی شهرستان تامین و هیچگونه محدودیتی در این زمینه وجود نداشته باشد.

فاضلی نمود:کلیه ارگانهای شهرستان که مرتبط با این موضوع هستند به وظایف خود عمل تا شاهد بروز این بیماری که ناشی از گاز گرفتگی حیوانات بویژه سگ های ولگرد هست نباشیم