بازدیدفرماندار شهرستان خاتم از بافت تاریخی خانه بوم گردی خورشید درمروست

بازدیدفرماندار شهرستان خاتم از بافت تاریخی خانه بوم گردی خورشید درمروست