شناسه : 159936945

بازدیدفرماندارخاتم به اتفاق مسئول قرارگاه پیشرفت وآبادانی کشوراز شهرستان خاتم


میربهبودی فرماندار خاتم به اتفاق سردار ربیعی مسئول قرارگاه پیشرفت وآبادانی کشور وسایر مسئولین شهرستان از پروژه های اجرا شده توسط قرارگاه پیشرفت وآبادانی استان با مشارکت دستگاههای اجرایی در سطح شهرستان بازدید نمود.
آدرس کوتاه :