بازديد معاون مدير كل اداري مالي استانداري يزد از فرمانداري شهرستان خاتم

بازديد معاون مدير كل اداري مالي استانداري يزد از فرمانداري شهرستان خاتمبه گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم " حسيني منش "معاون مدير كل اداري مالي استانداري يزد به اتفاق كارشناسان اين حوزه از فرمانداري خاتم بازديد و در جلسه اي با حضور فرماندار به بررسي مسائل نيروهاي قرادادي و پيماني و تبديل وضعيت آنها و امور اداري فرمانداري پرداختند . همچنين در اين بازديد از خانواده هاي بازنشستگان فرمانداري خاتم نيز ديدن نمودند .