شناسه : 343832
درراستای کیفیت بخشی به مسائل آموزشی و پرورشی

بازديد معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش وپرورش استان يزد از مدارس متوسطه خاتم


درراستاي کيفيت بخشي به مسائل آموزشي وپرورشي معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش وپرورش استان يزد بهمراه کارشناسان مربوطه از مدارس متوسطه خاتم بازديدنمود
درراستای کیفیت بخشی به مسائل آموزشی و پرورشی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم "محمودزارع "معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش وپرورش استان يزدبهمراه کارشناسان آموزش متوسطه ومشاوره ازهنرستان کاردانش ام البنين ودبيرستان نمونه برکت بازديدنمود.دراين بازديد زارع  مسائل آموزشي را موردبررسي قرارداد.

بازديد از خوابگاه شبانه روزي برکت وبررسي مسائل شبانه روزي ، ديدار بافرماندارشهرستان  وشرکت درنشست صميمي مديران ومشاورين مدارس راهنمائي ومتوسطه خاتم ازديگر برنامه هاي بازديد معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش وپرورش استان يزد از مدارس متوسطه خاتم بود وي دراين بازديد  جهت مرتفع نمودن بعضي ازمسائل ومشکلات قول مساعد داد.

آدرس کوتاه :