شناسه : 10646275

بازديد مشترك نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي و فرماندار خاتم از خوانسار هرات و آبادي هاي تابعه


نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي و فرماندار خاتم از خوانسار هرات و آبادي هاي تابعه بازديد و مسائل و مشكلات روستائيان را مورد بررسي قرار دادند.

آدرس کوتاه :