بازديد فرماندار و هيات همراه از شعب اخذ راي شهر هرات

بازديد فرماندار و هيات همراه از شعب اخذ راي شهر هرات


بازديد فرماندار و هيات همراه از شعب اخذ راي شهر هرات