شناسه : 334952

بازديد فرماندار و رئيس ستاد حوادث غير مترقبه شهرستان به همراه رئيس منابع طبيعي ، دبير ستاد حوادث غير مترقبه و كارشناس شهر و روستا فرمانداري خاتم از پروژه بند خاكي هرات .


در اين بازديد امامي فرماندار خاتم تصريح داشت در راستاي مهار آب هاي روان و سيلابها احداث سد و بندهاي خاكي يكي از ضروريات است و در جهت جلوگيري از فرسايش بي رويه خاك نيز از اهميت خاصي برخوردار مي باشد .لذا به همين منظور پروژه رسوب زدايي بند خاكي هرات با اعتباري بالغ بر 200 ميليون ريال از محل 80000 ميليون ريال اعتبار ماده 10 در دور دوم سفر رياست محترم جمهوري به استان يزد در دستور كار قرار گرفت كه خوشبختانه با پيگيري هاي انجام شده توسط ستاد حوادث غير مترقبه فرمانداري و منابع طبيعي شهرستان اين پروژه با رسوب برداري 15000 مترمربع و يكصد و يازده متر مكعب سنگ و سيمان و طول يك كيلومتر عمليات اجرايي آن به پايان رسيده و ميزان حجم آبگير آن نيز 50 هزار متر مكعب برآورد گرديده است.   روابط عمومي فرمانداري خاتم گزارش تصويري بازديد فرماندار از پروژه سيل بند شهر هرات

در اين بازديد امامي فرماندار خاتم تصريح داشت در راستاي مهار آب هاي روان و سيلابها احداث سد و بندهاي خاكي يكي از ضروريات است و در جهت جلوگيري از فرسايش بي رويه خاك نيز از اهميت خاصي برخوردار مي باشد .لذا به همين منظور پروژه رسوب زدايي بند خاكي هرات با اعتباري بالغ بر 200 ميليون ريال از محل 80000 ميليون ريال اعتبار ماده 10 در دور دوم سفر رياست محترم جمهوري به استان يزد در دستور كار قرار گرفت كه خوشبختانه با پيگيري هاي انجام شده توسط ستاد حوادث غير مترقبه فرمانداري و منابع طبيعي شهرستان اين پروژه با رسوب برداري 15000 مترمربع و يكصد و يازده متر مكعب سنگ و سيمان و طول يك كيلومتر عمليات اجرايي آن به پايان رسيده و ميزان حجم آبگير آن نيز 50 هزار متر مكعب برآورد گرديده است.

 

آدرس کوتاه :