بازديد فرماندار و رئيس ستاد حوادث غير مترقبه شهرستان از پروژه احداث مخزن 5000 مترمكعبي آب هرات .

بازديد فرماندار و رئيس ستاد حوادث غير مترقبه شهرستان از پروژه احداث مخزن 5000 مترمكعبي آب هرات .امامي در ادامه افزود اين پروژه در ابعاد 40/8 متر در 35/20 متر مربع مي باشد كه بر اساس برآورد انجام شده مبلغ 6000 ميليون ريال اعتبار نياز دارد لذا ضمن تقدير و تشكر از جناب آقاي فلاح زاده استاندار محترم و همچنين مدير كل محترم بحران استان درخواست مي گردد مابقي اعتبار مورد نياز اين طرح كه از ضروريات شهرستان مي باشد را در سال جاري از محل اعتبارات استاني تخصيص دهند تا انشاءا... پروژه مذكور حداكثر تا دهه فجر سال 89 به بهره برداري برسد و انشاءا... با بهره برداري اين پروژه تا ده سال آينده بدون هيچگونه مشكلي آب شهروندان تامين خواهد شد .

فرماندار در ادامه از عمليات اصلاح و بازسازي شبكه آب شهري هرات نيز بازديد و عنوان داشت با توجه به فرسودگي قسمتهايي از شبكه هاي آبرساني مبلغ 1000 ميليون ريال از اعتبارات عمراني استان جهت اصلاح و تجهيز شبكه مذكور احتصاص يافته كه تاكنون بيش 5000 متر مربع اصلاح و بازسازي انجام شده است و انشاءا... تا پايان سال كليه شبكه هاي فرسوده اصلاح خواهد شد امامي در پايان كل اعتبارات تخصيص يافته در دولتهاي نهم و دهم را در بخش آبرساني به شهر هرات بيش از 23 ميليارد ريال عنوان و از دولتمردان تشكر نمودند.