شناسه : 337382

بازديد فرماندار شهرستان خاتم از پروژه هاي جهاد كشاورزي شهرستان خاتم


به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم "محمد علي شاه حسيني فرماندار خاتم طي بازديدي از پروژه هاي جهاد كشاورزي شهرستان خاتم   باشاره به ظرفيتهاي واستعداد هاي شهرستان خاتم در بخش كشاورزي و نام گذاري سال جديد از سوي مقام معظم رهبري به نام سال توليد ملي ،حمايت از كار و سرمايه ايراني  توجه جدي به بخش كشاورزي   واستفاده مناسب از آب وزمين وبهره وري وتوسعه كشت گلخانه اي ، احداث مجتمع پرورش ماهي   را در شهرستان خاتم ضروري دانست. فرماندار خاتم توجه به صنايع جنبي وتبديلي بخش كشاورزي را از اولويتهاي سال جاري شهرستان خاتم دانست .          

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم "محمد علي شاه حسيني فرماندار خاتم طي بازديدي از پروژه هاي جهاد كشاورزي شهرستان خاتم  باشاره به ظرفيتهاي واستعداد هاي شهرستان خاتم در بخش كشاورزي و نام گذاري سال جديد از سوي مقام معظم رهبري به نام سال توليد ملي ،حمايت از كار و سرمايه ايراني  توجه جدي به بخش كشاورزي  واستفاده مناسب از آب وزمين وبهره وري وتوسعه كشت گلخانه اي ، احداث مجتمع پرورش ماهي  را در شهرستان خاتم ضروري دانست.

فرماندار خاتم توجه به صنايع جنبي وتبديلي بخش كشاورزي را از اولويتهاي سال جاري شهرستان خاتم دانست.

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :