شناسه : 362640
بازديد فرماندار شهرستان خاتم از دانش آموزان اين شهرستان مستقر در شهرهاي اردكان و ميبد

بازديد فرماندار شهرستان خاتم از دانش آموزان اين شهرستان مستقر در شهرهاي اردكان و ميبد


فرماندار شهرستان خاتم طي بازديدي از هنرستان شهيد مطهري اردكان و دبيرستان نمونه گل محمدي ميبد با دانش آموزان پسر و دختر شهرستان خاتم مستقر در اين آموزشگاهها ديدار و از نزديك در جريان مسايل و مشكلات آنها قرار گرفت . در اين ديدار دانش آموزان به بيان مسايل و مشكلات خود پرداختند .
بازديد فرماندار شهرستان خاتم از دانش آموزان اين شهرستان مستقر در شهرهاي اردكان و ميبد
فرماندار شهرستان خاتم طي بازديدي از هنرستان شهيد مطهري اردكان و دبيرستان نمونه گل محمدي ميبد با دانش آموزان پسر و دختر شهرستان خاتم مستقر در اين آموزشگاهها ديدار و از نزديك در جريان مسايل و مشكلات آنها قرار گرفت . در اين ديدار دانش آموزان به بيان مسايل و مشكلات خود پرداختند .
آدرس کوتاه :