بازديد فرماندار شهرستان خاتم از دانشگاه پيام نور مروست

بازديد فرماندار شهرستان خاتم از دانشگاه پيام نور مروستبه گزارش روابط عمومي فرمانداري "محمد علي شاه حسيني فرماندار شهرستان خاتم "به اتفاق بخشدار مروست از دانشگاه پيام نور مروست بازديد واز نزديك درجريان مسائل ومشكلات اين واحد آموزشي قرارگرفت

دراين بازديد مقيمي رئيس دانشگاه پيام نور مروست با اعلام اين مطلب كه دانشگاه پيام نور با 470دانشجو در هفت رشته آموزشي مشغول فعاليت مي باشد اعلام نمود: ساختمان جديد پيام نور مروست تا ارديبهشت سال 91به بهره برداري مي رسد

وي با درخواست تخصيص اعتبار عمراني جهت دانشگاه وتجهيزات آن ، خواهان مساعدت مسئولين شهرستان به دانشگاه شد كه فرماندار شهرستان خاتم قول مساعد جهت پيگيري وحل مشكل را داد