بازديد فرماندار خاتم از پروژه هاي جهاد كشاورزي به روايت تصوير( قسمت اول )

بازديد فرماندار خاتم از پروژه هاي جهاد كشاورزي به روايت تصوير( قسمت اول )


بازديد فرماندار خاتم از پروژه هاي جهاد كشاورزي به روايت تصوير( قسمت اول )