شناسه : 337012

بازديد فرماندار خاتم از مركز بهداشتي و درماني دكتر عليم مروستي


در اين بازديد كه به اتفاق ابراهيمي نسب بخشدار مروست و دكتر فلاحتي رئيس شبكه بهداشت و درمان شهرستان انجام شد سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان ضمن بازديد از كليه بخشهاي اين مركز تصريح كرد الحمدا... در دو سال اخير اقدامات بسيار خوبي در جهت تجهيز اين مركز بهداشتي انجام شده است راه اندازي سيستم راديولوژي ، خريد تجهيزات آزمايشگاهي ، تجهيز اتاق زنان و زايمان ، خريد موتور برق و آسفالت محوطه و ... از جمله اين اقدامات است البته اين مركز هنوز با كمبود هايي نظير منزل مسكوني پزشكان عدم وجود دستگاه كولتر ، گايد هفكوپ و ... مواجه است كه انشاءا... در جهت رفع اين كمبودها نيز اقدام خواهيم كرد . در ادامه دكتر فلاحتي ضمن تشكر از مساعدتهاي فرماندار در جهت تجهيز اين مركز تصريح كرد مركز بهداشتي و درماني دكتر عليم مروستي از امكانات و تجهيزات خوبي برخوردار است اما كمبودهايي دارد علاوه بر آن پايگاه بهداشتي و درماني مروست نيز فرسوده و قديمي مي باشد كه نوسازي اين مركز نيز از ضروريات است لذا اينجانب از فرماندار محترم مي خواهم در جهت رفع اين مهم نيز مساعدت نمايند. در پايان مقرر گرديد كليه مسائل و مشكلات و كمبودها به فرمانداري منعكس و پي گيري و مساعدت لازم در جهت رفع آنها معمول گردد. روابط عمومي فرمانداري خاتم

در اين بازديد كه به اتفاق ابراهيمي نسب بخشدار مروست و دكتر فلاحتي رئيس شبكه بهداشت و درمان شهرستان انجام شد سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان ضمن بازديد از كليه بخشهاي اين مركز تصريح كرد الحمدا... در دو سال اخير اقدامات بسيار خوبي در جهت تجهيز اين مركز بهداشتي انجام شده است راه اندازي سيستم راديولوژي ، خريد تجهيزات آزمايشگاهي ، تجهيز اتاق زنان و زايمان ، خريد موتور برق و آسفالت محوطه و ... از جمله اين اقدامات است البته اين مركز هنوز با كمبود هايي نظير منزل مسكوني پزشكان عدم وجود دستگاه كولتر ، گايد هفكوپ و ... مواجه است كه انشاءا... در جهت رفع اين كمبودها نيز اقدام خواهيم كرد .

در ادامه دكتر فلاحتي ضمن تشكر از مساعدتهاي فرماندار در جهت تجهيز اين مركز تصريح كرد مركز بهداشتي و درماني دكتر عليم مروستي از امكانات و تجهيزات خوبي برخوردار است اما كمبودهايي دارد علاوه بر آن پايگاه بهداشتي و درماني مروست نيز فرسوده و قديمي مي باشد كه نوسازي اين مركز نيز از ضروريات است لذا اينجانب از فرماندار محترم مي خواهم در جهت رفع اين مهم نيز مساعدت نمايند.

در پايان مقرر گرديد كليه مسائل و مشكلات و كمبودها به فرمانداري منعكس و پي گيري و مساعدت لازم در جهت رفع آنها معمول گردد.

روابط عمومي فرمانداري خاتم

آدرس کوتاه :