شناسه : 359100
بازديد فرماندار خاتم ازاثرات خشكسالي در منطقه بوروئيه هرات به روايت تصوير

بازديد فرماندار خاتم ازاثرات خشكسالي در منطقه بوروئيه هرات به روايت تصوير


   
بازديد فرماندار خاتم ازاثرات خشكسالي در منطقه بوروئيه هرات به روايت تصوير

 

 

آدرس کوتاه :