بازديد فرماندار خاتم ازاثرات خشكسالي در منطقه بوروئيه هرات به روايت تصوير

بازديد فرماندار خاتم ازاثرات خشكسالي در منطقه بوروئيه هرات به روايت تصوير


بازديد فرماندار خاتم ازاثرات خشكسالي در منطقه بوروئيه هرات به روايت تصوير