بازديد فرماندار جديد خاتم از اداره بهزيستي و مجموعه تحت پوشش

بازديد فرماندار جديد خاتم از اداره بهزيستي و مجموعه تحت پوششمحمدعلي شاه حسيني فرماندار جديد خاتم در اولين بازديد خود از اداره بهزيستي اين شهرستان ، ضمن آشنائي با كاركنان بهزيستي و عملكرد كارشناسان در حوزه هاي مختلف و طرحهاي اجرا شده در سطح شهرستان ، از مركز حرفه آموزي معلولين ذهني جاويد ، پايگاه خدمات اجتماعي هادي آباد و منزل يكي از مددجويان نيز بازديدي بعمل آورد .

در اين ديدار شاه حسيني خدمت در بهزيستي را يك شغل مقدس و خداپسندانه ذكر نمود و بر همكاري و همفكري بيشتر مسئولين شهرستان جهت ارائه خدمات مفيدتر و كارسازتر براي رفع مشكلات اقشار محروم جامعه تاكيد نمود .

تكتاز ، رئيس بهزيستي خاتم نيز ضمن ارائه گزارشي از فعاليتهاي چند ساله اداره بهزيستي در اين شهرستان ، براي فرماندار جديد خاتم آرزوي موفقيت نمود .