بازديد فرماندار از اداره منابع طبيعي و آبخيز داري خاتم

بازديد فرماندار از اداره منابع طبيعي و آبخيز داري خاتمصبح امروز ، زاده رحماني ، فرماندار خاتم در اداره منابع طبيعي و آبخيز داري شهرستان حاضر و ضمن بازديد از نهالستان و واحدهاي مختلف، در نشستي با مسئول و كاركنان اين اداره ، شروع طرح جنگل كاري 1000 هكتاري امسال را مورد بررسي قراردادند .

لازم به توضيح است كه در قالب طرح صيانت از جنگل ها و با مشاركت جوامع محلي ، طرح جنگل كاري در عرصه هاي زاگرسي خاتم شروع شده است .