بازديد فرماندار از اداره بهزيستي شهرستان خاتم

بازديد فرماندار از اداره بهزيستي شهرستان خاتمبه گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم،" محمد  زاده رحمانی " از بخشهاي مختلف اداره بهزيستي بازديد کرد.
در اين بازديد فرماندار از بخش هاي شنوايي سنجي، اورژانس اجتماعي 123، واحد پيشگيري و درمان اعتياد و واحد مشاوره بازديد نمود و از کارشناسان مربوطه توضيحاتي در مورد نحوه فعاليتشان خواست.