بازديد بخشدار از مركز جهاد كشاورزي مروست

بازديد بخشدار از مركز جهاد كشاورزي مروستبررسي مشكلات مركز و همچنين بازديد از قستمهاي مختلف  اين مركز از جمله برنامه هاي اين بازديد بود.