بازديد بخشدار ازدانشگاه پيام نور مروست

بازديد بخشدار ازدانشگاه پيام نور مروستنصرت ا... قانع بخشدار مروست با حضور در دانشگاه پيام نور مروست كه به تازگي در ساختمان جديد مستقر شده اند از نزديك در جريان فعاليت اين دانشگاه قرار گرفت.

وي از قستمهاي دانشگاه ازجمله واحد فرهنگي،امور آموزش دانشگاه و روند ساخت و ساز محوطه دانشگاه بازديد نمود.

مقيمي رئيس دانشگاه نيز از تلاشها و حمايتهاي بخشدار و ديگر مسئولين در جهت راه اندازي ساختمان جديد  دانشگاه تقدير و تشكر كرد.