شناسه : 334842

بازديد امامي ، فرماندار شهرستان خاتم و مهندس خليلي -مديركل حفاظت و امور شكار وصيد سازمان حفاظت محيط زيست كشور از مناطق حفاظت شده باغ شادي ، بوروئيه وقره تپه


در اين بازديد يك روزه ، طرح گوزن زرد ايراني   واقع   در منطقه   حفاظت شده   جنگل باغ شادي   پناهگاه   حيات وحش   بورئيه   كه زيستگاه   جانوراني   از قبيل قوچ، بزكوهي ،كبك ، تيهو و روباه و... وهمچنين منطقه   قره   تپه   كه   مهمترين زيستگاه   هوبره   ايراني   مي باشد   مورد بازديد   مهندس خليلي – مديركل   حفاظت   و صيد سازمان   حفاظت   محيط زيست   كشور قرار گرفت . دراين بازديد   فرماندار   شهرستان   تصريح كرد   شهرستان خاتم   به لحاظ   جغرافيايي   زيستگاه   انواع   حيوانات   وحشي   از قبيل   قوچ ،كل، بز، آهو ، كبك، تيهو و بخصوص   پايگاه   مطالعاتي   وزيستگاه   منحصر به فرد   هوبره   ايراني   مي باشد   كه تاكنون   چند مرتبه كشورهاي   عربي   حوزه خليج فارس   بخصوص   عربستان   از اين   زيستگاه   بازديد   ومورد توجه   آنها واقع شده است   از خصوصيات   ممتاز   اين شهرستان   واقع شدن   در دامنه هاي   زاگرس   جنوبي   و وجود   جنگلهاي   باغ شادي ، باغ معدن   و ...   مي باشد   كه زيستگاه   مناسبي   را براي   انواع   جانواران   فراهم   نموده است   لذا   از جنابعالي   در خواست مي گردد   در خصوص   تجهيز   پاسگاهها   وتكميل   چارت سازماني   و اداري   اداره محيط زيست   شهرستان   مساعدت   نموده   تا انشا الله   شاهد افزايش   جمعيت   جانوران   وحشي بخصوص   گوزن   زرد ايراني   كه چند سال است   در اين منطقه   ساكن   شده اند   باشيم .   در ادامه   از ايستگاه   تحقيقاتي   هوبره   ايراني   نيز بازديد   و مورد توجه   مديركل   واقع شد. در پايان مهندس خليلي   در خصوص احداث   سه باب   پاسگاه   حفاظت   و محيط بان   در مناطق   تحت   مديريت شهرستان و همچنين   تامين   تجهيزات   مورد نياز   مامورين حفاظت   قول   مساعد دادند .   روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم   گزارش تصويري بازديد فرماندار و مدير كل حفاظت از مناطق و امور صيد وشكار سازمان حفاظت محيط زيست كشور و مدير كل سازمان حفاظت محيط زيست استان يزد ازپروژه هاي حفاظت محيط زيست شهرستان خاتم

در اين بازديد يك روزه ، طرح گوزن زرد ايراني  واقع  در منطقه  حفاظت شده  جنگل باغ شادي  پناهگاه  حيات وحش  بورئيه  كه زيستگاه  جانوراني  از قبيل قوچ، بزكوهي ،كبك ، تيهو و روباه و... وهمچنين منطقه  قره  تپه  كه  مهمترين زيستگاه  هوبره  ايراني  مي باشد  مورد بازديد  مهندس خليلي – مديركل  حفاظت  و صيد سازمان  حفاظت  محيط زيست  كشور قرار گرفت .

دراين بازديد  فرماندار  شهرستان  تصريح كرد  شهرستان خاتم  به لحاظ  جغرافيايي  زيستگاه  انواع  حيوانات  وحشي  از قبيل  قوچ ،كل، بز، آهو ، كبك، تيهو و بخصوص  پايگاه  مطالعاتي  وزيستگاه  منحصر به فرد  هوبره  ايراني  مي باشد  كه تاكنون  چند مرتبه كشورهاي  عربي  حوزه خليج فارس  بخصوص  عربستان  از اين  زيستگاه  بازديد  ومورد توجه  آنها واقع شده است  از خصوصيات  ممتاز  اين شهرستان  واقع شدن  در دامنه هاي  زاگرس  جنوبي  و وجود  جنگلهاي  باغ شادي ، باغ معدن  و ...  مي باشد  كه زيستگاه  مناسبي  را براي  انواع  جانواران  فراهم  نموده است  لذا  از جنابعالي  در خواست مي گردد  در خصوص  تجهيز  پاسگاهها  وتكميل  چارت سازماني  و اداري  اداره محيط زيست  شهرستان  مساعدت  نموده  تا انشا الله  شاهد افزايش  جمعيت  جانوران  وحشي بخصوص  گوزن  زرد ايراني  كه چند سال است  در اين منطقه  ساكن  شده اند  باشيم .

 در ادامه  از ايستگاه  تحقيقاتي  هوبره  ايراني  نيز بازديد  و مورد توجه  مديركل  واقع شد.

در پايان مهندس خليلي  در خصوص احداث  سه باب  پاسگاه  حفاظت  و محيط بان  در مناطق  تحت  مديريت شهرستان و همچنين  تامين  تجهيزات  مورد نياز  مامورين حفاظت  قول  مساعد دادند .

 

روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم

 

گزارش تصويري بازديد فرماندار و مدير كل حفاظت از مناطق و امور صيد وشكار سازمان حفاظت محيط زيست كشور و مدير كل سازمان حفاظت محيط زيست استان يزد ازپروژه هاي حفاظت محيط زيست شهرستان خاتم

آدرس کوتاه :